Formulari de contacte
Ciutats
Beneficis per a les ciutats
 1. Reducció d'emissions de CO2 i menys consum d'energies d'origen fòssil i gasos refrigerants.
 2. Aprofitament d'energies locals renovables procedents de plantes de valorització de residus sòlids urbans, free cooling o refrigeració d'equips amb aigua marina o riu.
 3. Més dependència energètica de l'exterior.
 4. Reducció de l'efecte “illa de calor”, disminuint la temperatura ambient entre 1 i 2ºC, gràcies a la substitució dels equips de climatització propis dels edificis.
 1. Eliminació de riscos sanitaris, les torres de refrigeració i altres potencials focus de legionel·losi desapareixen.
 2. Reducció del consum global d'aigua i productes químics.
 3. Creació docupació local.
 4. Valorització de l'entorn arquitectònic i nul impacte visual, ja que el sistema permet que els terrats i les façanes quedin totalment clars.
Usuaris
Beneficis per als usuaris
 1. Menor despesa de l'energia respecte a sistemes convencionals, fet que suposa estalvi a la factura.
 2. Absència de sorolls i vibracions als edificis.
 3. Sense despeses de reposició de maquinària.
 4. Reducció de despeses de manteniment.
 5. Reducció de despeses de subministrament d'energies convencionals (gas i electricitat) i menors potències a contractar.
 6. Eliminació de riscos (legionel·la, explosions, intoxicacions per monòxid...) per l'absència d'equips de producció tèrmica a l'edifici.
 1. Garantia de subministrament energètic. La xarxa de calor i fred disposa de redundàncies, tant pel que fa a centrals de producció com a equips de producció tèrmica.
 2. Facilitat per disposar de més potència, si escau, ampliant els intercanviadors d'energia, sense pràcticament necessitat de més espai.
 3. Externalització del servei de producció tèrmica i dels riscos associats (normatius, de compromís de qualitat de servei…).
 4. Pertinença a un projecte de sostenibilitat i responsabilitat social, susceptible de promocionar la seva pròpia imatge corporativa.
Promotors Immobiliaris
Beneficis per als promotors immobiliaris
 1. Edificis sostenibles i amb elevada qualificació energètica, en línia amb la creixent conscienciació del mercat i de les administracions.
 2. Diferenciació de l'oferta. Edificis innovadors, singulars i emblemàtics, sense restriccions a la creativitat arquitectònica.
 3. Menor inversió inicial en instal·lacions.
 1. Menors costos de manteniment futur per a l'inquilí o el comprador de l'immoble.
 2. Major espai útil comercialitzable, de gran valor al mercat, com àtics, terrasses o places d'aparcament a soterranis.
next arrow
next arrow
previous arrow
previous arrow